havo

Het hoger algemeen voortgezet onderwijs dat veelal afgekort wordt als havo, is het op één na hoogste niveau binnen het voortgezet onderwijs in Nederland. Het havo is in principe geen eindonderwijs - het is algemeen vormend en geen beroepsopleiding - maar voldoet toch aan de norm van startkwalificatie. Een geslaagde havo leerling heeft in vergelijking met een 'afgestudeerde' mbo' er in de regel inhoudelijk breder onderwijs genoten. Het taal- en rekencurriculum van het havo ligt op een hoger niveau dan dat van het mbo.
Deze opleiding duurt vijf jaar. Het havo is bedoeld voor leerlingen van 12 tot 17 jaar, en sluit aan op de basisschool en het vmbo-t/mavo. Het havo bereidt leerlingen voor op het hoger beroepsonderwijs (hbo). Met een bewijs dat de eerste drie jaar goed zijn doorlopen, kan een leerling doorstromen naar een vakopleiding of een middenkaderopleiding in het mbo. Het havo-diploma geeft tevens toegang tot het vwo. Met een havo-diploma op zak kan de leerling aan een versneld mbo-traject deelnemen.

De mavo/havo brugklas

Deze klas biedt de mogelijkheid om de keuze voor mavo of havo nog een jaar uit te stellen.  In deze klas wordt de lesstof aangeboden op havo niveau en ook de toetsing is op dit niveau. In lessentabel van de brugklas zijn de lessen van het eerste jaar mavo/havo te zien.

De havo brugklas

Deze klas is bedoeld voor leerlingen met een havo advies.

tweetalige havo brugklas

Voor leerlingen met aanleg voor taal en een havo of havo/vwo advies is er de mogelijk om te kiezen voor tweetalig havo. Bij het tweetalig onderwijs wordt minimaal 50% van de vakken in het Engels aangeboden. Tevens worden er extra lesuren Engels gegeven. Bekijk deze lessentabel voor een overzicht van alle vakken.

havo 2
In havo 2 krijgen de leerlingen Duits en natuurkunde als nieuwe vakken. In deze lessentabel zijn de lessen van het tweede jaar havo te zien.

havo 3
In het derde leerjaar is scheikunde een nieuw vak. De leerlingen worden in de loop van het jaar voorbereid op de profielkeuze voor havo in de Tweede Fase. De leerlingen werken samen met de mentor een begeleidingsmethode door. Bovendien verzorgt de decaan een aantal avonden om het keuzeproces te ondersteunen. In  de tabel van leerjaar 3 zijn de lessen van het derde jaar havo te zien.

havo 4 en 5 (Tweede Fase)
Het examen in de Tweede Fase is samengesteld uit een schoolexamen (SE) en een landelijk georganiseerd centraal examen (CE). Bij sommige vakken of vakdelen kan het schoolexamen al in het vierde leerjaar afgesloten worden. Bij andere vakken gebeurt dat pas later. In feite zijn de leerlingen al vanaf het begin van het vierde leerjaar met het examen bezig. Alle toetsen en opdrachten, werkstukken, verslagen en andere leeractiviteiten worden opgeslagen in een examendossier, dat aan bepaalde eisen moet voldoen. Uiteindelijk moeten alle vereiste onderdelen van het schoolexamen worden afgerond, voordat aan het centraal examen kan worden deelgenomen. Aan alle leerlingen wordt tijdig een uitgebreid examenreglement en een Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) uitgereikt.

De voorbereiding op de Tweede Fase is van groot belang. Met name de keuze van het profiel wordt zorgvuldig begeleid, zodat eventuele wisselingen in het vierde leerjaar zoveel mogelijk voorkomen worden. Bovendien is aan zo’n eventuele wisseling een tijdslimiet verbonden. De overgang van havo naar vwo blijft onder bepaalde voorwaarden mogelijk. De leerling moet een inhaalprogramma doorlopen en bovendien moet het voortraject naar de mening van de toelatingscommissie voldoende perspectieven bieden voor een succesvolle overstap naar het vwo. In principe mag de leerling in havo 4 of 5 niet gedoubleerd hebben om te kunnen overstappen naar vwo 5.

Raadpleeg de lessentabellen van leerjaar 4  en leerjaar 5 van de havo.