Visie

Het Jan van Brabant College stelt zich ten doel kwalitatief hoogstaand openbaar voortgezet onderwijs in Helmond en regio te verzorgen. Kwaliteit van onderwijs en toegankelijkheid zijn belangrijke pijlers. Dit houdt in dat leerlingen van allerlei levensbeschouwelijke richtingen tot de school worden toegelaten op voorwaarde dat aan de geldende toelatingsnormen wordt voldaan. Op een goede en positieve manier omgaan met algemeen geldende normen en waarden staat binnen onze scholen primair.

De ’Inspectie van het Onderwijs’ heeft zich onlangs, mede in relatie tot bovengenoemd beleid, positief uitgesproken over burgerschap en sociale integratie binnen het Jan van Brabant College.

Bij het personeel van het Jan van Brabant College staan de kwaliteit van het onderwijs en het welzijn van onze leerlingen voorop. Goede communicatie en het tonen van respect voor elkaar zijn daarbij belangrijke uitgangspunten. Door op school het respect voor elkaar centraal te stellen en te benadrukken, wordt een optimaal en veilig schoolklimaat gecreëerd, waarbinnen jongeren zich ten volle kunnen ontplooien. Dit kan alleen in overzichtelijke en aan de eisen van de tijd ingerichte gebouwen, waar het individu te allen tijde duidelijk zichtbaar blijft.