Financiën

Tegemoetkoming Schoolkosten minderjarigen
Volgens de wet is iedere leerling tot en met het zeventiende levensjaar volledig leerplichtig. Ouders met minderjarige kinderen in het voortgezet onderwijs kunnen een tegemoetkoming in de schoolkosten aanvragen bij de IB-Groep. Dit gebeurt op basis van de ‘Wet Tegemoetkoming Onderwijsbijdrage en Schoolkosten’ (WTOS).
Het gezamenlijke inkomen van de ouders van twee jaar vóór de aanvraag bepaalt de hoogte van de tegemoetkoming. De inkomensgrens om in aanmerking te komen voor een maximale tegemoetkoming ligt rond 30.000 euro. Boven dit bedrag kunnen ouders een gedeeltelijke tegemoetkoming krijgen. De hoogte van de tegemoetkoming neemt gelijkmatig af, naarmate het inkomen hoger is.
Is het huidige inkomen ten opzichte van twee jaar daarvoor met minimaal vijftien procent gedaald en houdt de daling naar verwachting minimaal drie jaar aan, dan kunnen ouders bij de IB-Groep een verzoek indienen tot verlenging van het peiljaar. Er wordt dan gekeken naar het huidige inkomen. De website van de IB-Groep biedt meer informatie over het aanvragen van een tegemoetkoming.

Tegemoetkoming studiekosten vanaf 18 jaar
Scholieren van achttien jaar en ouder in het voortgezet onderwijs en het volwassenenonderwijs kunnen een tegemoetkoming aanvragen bij de IB-Groep Deze bestaat uit een basistoelage en een eventuele aanvullende toelage. De aanvulling is afhankelijk van de hoogte van het inkomen van de ouders. Een OV studentenkaart maakt geen onderdeel uit van de tegemoetkoming.

Verantwoording uitgaven TTO bijdrage

Voor TTO leerlingen wordt een verplichte ouderbijdrage per jaar gevraagd. In dit pdf bestand wordt een verantwoording van de uitgaven gegeven.

Schoolfonds
Aan de ouders van onze leerlingen wordt aan het begin van het schooljaar gevraagd een schoolfondsbijdrage te betalen. Activiteiten en zaken, die het Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen niet bekostigt, worden door de school betaald vanuit dit schoolfonds. Deelnemers aan het schoolfonds hoeven de te gebruiken vakmaterialen en diverse leer- en hulpmiddelen niet zelf aan te schaffen. Overige verstrekkingen en voorzieningen, die uit het schoolfonds worden bekostigd zijn: vakexcursies, leerlingenpassen, buitenschoolse activiteiten, festiviteiten, kluisjes, Bumarechten, apotheekmateriaal ten dienste van de leerlingen en mediatheekvoorzieningen.
Deelname aan het schoolfonds gebeurt op basis van vrijwilligheid. Aan de Medezeggenschapsraad wordt verantwoording voor de uitgaven uit het schoolfonds afgelegd. De bijdrage aan het schoolfonds bedraagt voor het schooljaar 2016-2017 voor alle leerlingen 70 euro. Leerlingen die voor het eerst een kluissleutel krijgen, betalen daarnaast nog eenmalig 8 euro voor een cilinderslot, dit is geen borg, het cilinderslot is eigendom van de leerling.