Inspraak


Het Jan van Brabant College kent vier overlegorganen, waarbinnen personeel, ouders en/of leerlingen hun stem kunnen laten horen, te weten Medezeggenschapsraad, Oudervereniging, Leerlingenvereniging en de Klankbordgroep.

Binnen de Medezeggenschapsraad zijn zowel ouders, leerlingen als personeel vertegenwoordigd. De Medezeggenschapsraad houdt zich bezig met schoolspecifieke zaken en heeft over een breed scala van schoolzaken instemming- dan wel adviesrecht. De Oudervereniging zet zich in voor goed onderwijs en wil zoveel mogelijk ondersteuning bieden aan de school, zowel financieel als met personele inzet. De Leerlingenraad heeft tot doel het behartigen van de belangen van de leerlingen èn het organiseren van culturele activiteiten en feesten voor de leerlingen.