Medezeggenschapsraad

Het Jan van Brabant College kent een wettelijk voor­geschreven Medezeggenschapsraad. De MR bestaat uit 12 leden, die uit alle schoolgeledingen afkomstig zijn. Zowel ouders, leerlingen als personeel zijn in de MR vertegenwoordigd.
De MR heeft over een breed scala van schoolzaken (voor zover het geen individuele personen betreft) instemmings- dan wel adviesrecht. Ook kan de Raad, zowel gevraagd als ongevraagd, adviezen verstrek­ken, wanneer hij dat wenselijk acht. Het MR-reglement is op de website te raadplegen. Het Jan van Brabant College kent bovendien voor beide vestigingen een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR). Deze raad houdt zich bezig met boven schoolse zaken.