Oudervereniging

Jaarstukken en begroting

Zoals u gewend bent, legt de oudervereniging jaarlijks verantwoording af over de besteding van uw bijdragen. In het financieel verslag van schooljaar 2015/2016 ziet u hoe de gelden besteed zijn. In de begroting 2016/2017 geven wij aan hoe we de verwachte inkomsten hopen te kunnen gaan besteden.
Mocht u vragen of opmerkingen hebben bij de jaarstukken en/of de begroting stuur dan een email naar oudervereniging@janvanbrabant.nl
Zonder uw bijdragen, kunnen we minder activiteiten van de school ondersteunen of organiseren. Activiteiten, die zowel uw kinderen als uzelf ten goede komen. Dank dus voor uw bijdragen in het afgelopen schooljaar! Ook dit jaar rekenen we op uw steun!

Namens het bestuur van de Oudervereniging,
Fedor Kaebisch,
Penningmeester

Dagelijks bestuur

Voorzitter Rob Vogels info@goga.nl 06-22740598 
Secretaris Mevr. Ingrid de Loos oudervereniging@janvanbrabant.nl  0492-522485
Penningmeester Fedor Kaebisch penningmeester_ov_jvb@outlook.com Tel: 06-18549804

Het bestuur van de oudervereniging bestaat uit maximaal 15 ouders. Voor informatie kunt u contact opnemen met de secretaris.

De Oudervereniging wil zoveel mogelijk ondersteuning bieden (zowel financieel als met personele inzet) aan de school, opdat goed onderwijs gegeven kan worden:
• in een veilig, pedagogisch verantwoord klimaat
• met een goede begeleiding
• met respect voor alle algemeen geaccepteerde normen en waarden
• met veel aandacht voor kunst, cultuur en internationalisering

Voor deze ondersteuning wordt een jaarlijkse vrijwillige bijdrage van 15,00 euro gevraagd.

De oudervereniging bestaat uit minimaal 7 en maximaal 15 ouders en iemand van de schooldirectie.
Vergaderingen zijn zes maal per jaar van 19.30 tot 21.30 uur en er is éénmaal per jaar een ledenvergadering.
De vergaderingen zijn openbaar, alle ouders zijn welkom om de vergaderingen bij te wonen. Mocht u interesse hebben om een vergadering bij te wonen, meldt u zich dan van tevoren aan bij de secretaris.

De oudervereniging is vertegenwoordigd in:
- Open dag commissie
- Jan van Brabant week commissie
- Kerstcommissie
- MR (Medezeggenschapsraad)
Daarnaast kan de oudervereniging bemiddelen in algemene zaken.

Spaarfonds
Het spaarfonds is opgericht om ouders in de gelegenheid te stellen te sparen voor de buitenlandse schoolreis van hun kind. Deze schoolreis vindt plaats in het voorlaatste jaar. Het gespaarde geld voor de schoolreis wordt middels automatische incasso geïnd tot het maximum van het aangegeven bedrag of de maximale spaarperiode is bereikt. In de maand voorafgaand aan de betaling van de schoolreis wordt het gespaarde geld teruggestort naar ouders, die hiermee de schoolreis aan de school kunnen betalen. Dit fonds valt onder de verantwoordelijkheid van de Oudervereniging. Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met de secretaris.